ใบความรู้ที่1

เนื้อหาความรู้หน่วยที่ 1 เรื่อง …………………

………………………

่คำสั่งเมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้เสร็จแล้วให้นักเรียนสรุปเนื้อหาแล้วส้งรายงานทาง E-mail: kwan402016@gmail.com

 

Advertisements