ใบความรู้ที่1

เนื้อหาความรู้หน่วยที่ 1 เรื่อง …………………

………………………

่คำสั่งเมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้เสร็จแล้วให้นักเรียนสรุปเนื้อหาแล้วส้งรายงานทาง E-mail: kwan402016@gmail.com

 

โฆษณา

First blog post

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.